Disclaimer

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken wordt u gebruiker van deze website en stemt u in met deze voorwaarden.

Aansprakelijkheid:
De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en zijn mitsdien niet uitputtend. Steigerplank.com behoudt zich het recht deze gegevens zonder nadere aankondiging te wijzigen. Steigerplank.com is niet aansprakelijk voor de gevolgen van aanpassing van deze website.

Steigerplank.com betracht bij het samenstellen, aanvullen, wijzigen en onderhouden van deze website uiterste zorgvuldigheid. Steigerplank.com staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor de foutloze en/of ononderbroken beschikbaarheid en het functioneren van deze website. U kunt geen rechten ontlenen aan de op deze website geboden informatie.

Steigerplank.com is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en welke voortvloeit uit het gebruik van deze website, danwel de onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen.

Op alle offertes, producten en diensten van Steigerplank.com zijn de Algemene Voorwaarden van Steigerplank.com van toepassing.

Intellectuele eigendomsrechten:
Alle rechten met betrekking tot de op deze website gepresenteerde informatie worden voorbehouden. Het is de gebruiker van deze website derhalve niet toegestaan de informatie voor eigen gebruik te hanteren, op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar te stellen zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Steigerplank.com. 

Van alle door de gebruiker, eventueel door middel van Steigerplank.com, op deze website geplaatste informatie rusten de intellectuele eigendomsrechten bij u. Door het plaatsen van informatie verstrekt u van rechtswege een kosteloze, onbezwaarde, mondiale, niet-exclusieve licentie aan Steigerplank.com om deze informatie te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken met betrekking tot diensten van Steigerplank.com, alsmede marketing en/of promotiedoeleinden van Steigerplank.com. Onder deze licentie wordt mede begrepen het recht van Steigerplank.com om de informatie aan derden in gebruik te geven en derden deze bestanden te laten verveelvoudigen.

U erkent en aanvaardt de mogelijkheid van overige bezoekers om de door u geplaatste informatie te gebruiken en te verveelvoudigen. Steigerplank.com is niet aansprakelijk voor naleving door overige gebruikers van uw rechten en is niet aansprakelijk voor enige hieruit voortvloeiende schade.

U staat ervoor in dat u volledig rechthebbend bent op de door u op de website geplaatste informatie en dat u volledig bevoegd bent de hiervoor genoemde licentie te verstrekken.

Derde(n):
Indien u via deze website een website van derden (via een link) raadpleegt, wijst Steigerplank.com u erop dat deze informatie wordt verstrekt door die derde. Steigerplank.com aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van die websites. Het enkel linken, danwel koppelen naar deze bestanden of websites houdt geen bekrachtiging hiervan in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van websites van derden of de inhoud daarvan kan een inbreuk op de rechten van deze derde opleveren, waaronder deze van intellectueel eigendom en privacy.

Ontzegging:
Steigerplank.com behoudt zich het recht voor een ieder de toegang tot deze website te ontzeggen, danwel het gebruik van deze website geheel of gedeeltelijk te beperken. Steigerplank.com behoudt zich hiertoe het recht iedere toegang tot deze website te monitoren.

Vrijwaring:
Indien Steigerplank.com, danwel diens werknemers, leveranciers, partners, licentiehouders of de auteur van deze disclaimer gerechtelijk of buitengerechtelijk wordt aangesproken door derden wegens of ten gevolge van uw gebruik van deze website, de door u geplaatste informatie, danwel de door u verstrekte licentie, vrijwaart u reeds nu en op eerste verzoek Steigerplank.com.

Voor vragen met betrekking tot deze disclaimer, deze website of Steigerplank.com kunt u terecht bij info@Steigerplank.com.

© 2009, Aecius juridisch advies, Groningen.