.

Voorwaarden

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer
Max Trade B.V.
Handelend onder de naam: Steigerplank.com
Vestigings- en bezoekadres:
Europaweg 10
7901 TM  Hoogeveen (Drenthe)
Kvk Meppel: 51783436
BTW nummer: NL.850169677.B01


Artikel 2. Aansprakelijkheid
2.1 Max Trade sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade toegebracht aan eigendommen van koper.

2.2 Tevens sluit Max Trade iedere vorm van voortvloeiende financiële schade veroorzaakt door of verbandhoudende met (verlate) levering door vervoerder uit.

2.3 Bij schade zowel materieel als financieel kan koper zich wenden tot de vervoerder.

2.4 Mochten vervoerder en koper geen overeenstemming bereiken dan kan Max Trade als intermediair optreden.


Artikel 3. Betaling
3.1 De betaling kan of contant aan de chauffeur of per bank. Indien koper per bank betaalt dient het bedrag vóór het laden van de zaken overgemaakt te zijn. In overleg met Max Trade kan er eventueel per factuur betaald worden.

3.2 Bij betaling per factuur dient de betaling binnen 6 werkdagen na factuurdatum
op rekeningnummer NL92 ABNA 060.84.73.502 ten name van Max Trade te Hoogeveen te zijn betaald. Tenzij anders is overeengekomen.


Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud

4.1 Alle door leverancier geleverde zaken blijven eigendom van leverancier, tot op het moment dat de koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens leverancier uit hoofde van enige met leverancier gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken en/of diensten, vorderingen terzaken van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.


Artikel 5. Aflevering
5.1 Uw bestelling zal naast de vrachtwagen op een verharde stoep geleverd worden.

5.2 In overleg met de chauffeur en uitsluitend op eigen risico kan uw afleverplaats gewijzigd worden.

5.3 Wanneer de chauffeur niet in staat is om de goederen op door koper gewenste afleverplaats te leveren is dit geen geldige reden voor annulering van de order, conform artikel 4.1 van de Leveringsvoorwaarden van Max Trade.

5.4 Wanneer koper besluit om de goederen daardoor niet in ontvangst te willen nemen is hij verplicht Max Trade schadeloos te stellen. Dit betekent dat koper Max Trade de reeds gemaakt kosten zal moeten vergoeden. Voor de transportkosten betekent dit, dat zowel de bezorg- als de retourkosten van de bestelde levering vergoed dienen te worden.

5.5 Bij een aflevering op de Waddeneilanden, Zeeuws-Vlaanderen of in groene/milieu zones berekenen wij een toeslag. Tevens kan voor bovenstaande gebieden worden afgeweken van de standaard levertermijn.

5.6 Annuleren kan enkel wanneer de bestelde goederen nog niet geladen zijn in de vrachtwagen.


Artikel 6. Klachten/retourzendingen
6.1 Klachten dienen schriftelijk dan wel telefonisch gemeld te worden aan Max Trade binnen 30 dagen na levering.

6.2 Zonder voorafgaande toestemming van Max Trade mogen de goederen niet teruggestuurd worden.

6.3 Indien koper wenst over te gaan tot het ruilen of retourneren van de geleverde goederen zijn de transportkosten, zowel bezorg- als retourkosten, voor rekening van koper.

6.4 Alle door Max Trade op maat gezaagde bestellingen, alsmede de door u bestelde behandelde steigerplanken worden niet retour genomen. Zowel de op maat gezaagde steigerplanken als de behandelende steigerplanken worden per order speciaal voor u gemaakt en liggen derhalve niet op voorraad.

6.5 Bij een tekortkoming in de levering van de door klant bestelde goederen zullen de bezorg- en retourkosten voor rekening van Max Trade komen.